JULI 2011

 

 

Guilherme Batista - Sao Paulo / Brazilië


Ligt de oorzaak van racisme niet in het feit dat nog veel mensen slechts één cultuur kennen en die als superieure cultuur boven alle andere zien?


De oorzaak die u aangeeft mag zeker gezien worden als één van de belangrijkste aanleidingen tot racisme. Wie een racistisch gedrag vertoont, is in de regel weinig wereldbewust. Hij zoekt geborgenheid in zijn cultuur en is niet bereid open en toegankelijk om te gaan met andere culturen. Zijn kennis van vreemde culturen is vaak heel beperkt, waardoor hij niet in staat is een diepere interpretatie te geven aan alles wat zich van zijn eigen cultuur verwijdert. Als reiziger heb ik het geluk gehad veel mensen van allerlei etnische origine te hebben ontmoet die oprecht interesse toonden in mijn culturele achtergrond en ik heb bij hen nooit een zuchtje racisme bespeurd. De exploratie van een vreemde cultuur is altijd en voor iedereen een verrijkend avontuur, vooral wanneer men er in slaagt de zuiver rationele en protocollaire patronen te doorbreken en door te dringen naar de emotionele ervaring van de waarden van deze cultuur. Hoe dieper men in een vreemde cultuur binnendringt, hoe minder vreemd ze wordt, hoe beter men begrijpt dat deze cultuur voor veel mensen geborgenheid en zingeving betekent, en vooral, hoe beter men inziet dat onze intellectuele rijkdom afhankelijk is van de mate waarin we met eerbied en schroom andere culturen tegemoet kunnen treden.

 


 

Natsumi Mizumoto - Yokohama / Japan


Welke heilige teksten ziet u als de waarheid?


Deze vraag leidt twee andere vragen in: Wat wordt als heilig beschouwd? En wat is de waarheid? Over het eerste kan ik kort zijn: Niets is heilig. Niets is onheilig. Wat het tweede betreft, ik definieer de waarheid als de herkenning van het mysterie. En het mysterie ligt niet verborgen in de woorden maar in de werkelijkheid zelf. Hoe meer gezag we aan woorden of een schrift toekennen, of deze heilig verklaard worden of niet, hoe zwakker onze rechtstreekse ervaring met het mysterie wordt. Met andere woorden, de heilige kenmerken die we aan teksten toekennen, verzwakken en verdringen zelfs vaak de authentieke ervaring van de waarheid. Wie de waarheid denkt te hebben, heeft immers geen boodschap aan dialogen met anderen. Zijn enige motivatie is bevestiging vinden of zijn vermeende waarheid op te dringen.

 


 

Veerle Roche - Gent / België


Wat zou er volgens u centraal moeten staan in de opvoeding van kinderen?


Opvoeding zou zo veel mogelijk gefundeerd moeten zijn op de goedheid. De mens is een gevoelig en ontroerbaar wezen waardoor hij over een aangeboren goedheid beschikt. Deze ontroerbaarheid is de basis van de moraal maar aangezien de emotionaliteit gemakkelijk ontaardt in een egocentrische levenshouding, dient zij verfijnd te worden door opvoeding. Goedheid, wat een andere benaming is voor liefde, zou steeds het bindende element moeten zijn in elke opvoeding. Wie goedheid ontwikkelt, geeft ook om de andere deugden, zoals rechtvaardigheid, trouw, eerlijkheid en andere omgangsvormen die gebaseerd zijn op eerbied voor de gevoelens van de anderen. Het resultaat van zo’n opvoeding staat nog niet borg voor levensgeluk maar zal altijd meer harmonie en innerlijke vrede teweegbrengen bij het kind en in de wereld.

 


 

Antonio Borges - Caracas / Venezuela


De economische migratie kan niet worden opgelost door alle armen naar rijkere oorden te laten verhuizen. Welke oplossingen stelt u voor?


De fundamentele onrechtvaardigheid ligt in de wereldeconomie zelf, die veel mensen niet toelaat een waardig bestaan te leiden. Het huidige economische systeem zorgt ervoor dat de welvaart van bepaalde volkeren alleen mogelijk is zolang andere volkeren in angst en nood leven zodat ze gemakkelijker uitgebuit kunnen worden. Wil men de armoede bestrijden, zal men mee moeten werken aan een nieuw economisch concept waarin vrijheid en rechtvaardigheid voor alle mensen in de wereld centraal staan. Concreet wil dat zeggen dat men via de politieke machten de grote multinationals zal moeten dwingen tot een herverdeling van het wereldinkomen en van de hulpbronnen ten gunste van de armere bevolkingsgroepen.