MEI 2011

 

 

Dima Al Munajed – Damascus / Syrië


Vreest u niet dat het universalisme waar u naar streeft uiteindelijk naar één enkele wereldfilosofie zal leiden die de bonte diversiteit van onze wereld zal opheffen?


Universalisme is geen vermenging van alle culturen tot één cultuur. Zulke pogingen worden vaak genoeg uitgeprobeerd en geven hoogstens een nieuwe vorm van een multiculturele smeltpot. Universalisme is een concept waarin alle culturen in één model worden samengebracht, zodat zij elkaar kunnen aanvullen en elkaars waarden en tekortkomingen in kaart kunnen brengen. Om dat te kunnen bereiken moeten we streven naar een verzoeningsmodel dat ruimte biedt aan alle waardevolle menselijke eigenschappen. Zo zal het ons duidelijk worden welke de grote waarden en tekortkomingen zijn van elke cultuur, ook van onze eigen cultuur. Het zal dus van ons allemaal een zekere moed vergen om onze geborgenheid in te ruilen voor iets nieuws maar alleen zo kan zo’n universele beschaving ontstaan. Het is veruit de beste en misschien ook de enige oplossing als we de wereld niet verder aan bekrompenheid en onverdraagzaamheid willen laten lijden.

 


 

Gavin Ho – Hongkong / China


U spreekt over de unieke gevoeligheid van elke persoon. Maar kan de mens wel uniek zijn als hij niet over een afzonderlijke kern beschikt?


Deze vraag wordt al eeuwenlang gesteld en is blijkbaar niet gemakkelijk te beantwoorden maar hier een bescheiden poging. Als we onszelf tot op het bot zouden analyseren, zouden we merken dat we uit een groot aantal lagen bestaan. En ook al creëren deze lagen een beeld van onszelf als eenheid, elke afzonderlijke laag hebben we wel gemeenschappelijk met anderen. Kan er dan wel sprake zijn van uniciteit kan men zich afvragen. Wel ja, want wij zijn allemaal een unieke samenstelling (met nadruk op unieke samenstelling) van verschillende lagen, gehuld in een lichaam dat voor een bepaalde tijd als entiteit functioneert.

 


 

Angelique Smol – Rotterdam / Nederland


Hoe kijkt u naar de grote problemen in de wereld? Wat vindt u van de organisaties die zich voor nieuwe alternatieven inzetten? Welke bewegingen genieten uw steun?

 

Door de veranderende tijdgeest en de mondialisering van onze wereld zijn heel wat mensen op zoek naar nieuwe inzichten over het leven en ontluiken er zich nieuwe bewegingen. De moderne samenleving heeft de neiging om alle levensauthenticiteit om te zetten in rationele modellen. Dat maakt de maatschappij steeds complexer en zorgt voor steeds meer wetten om de zaken te ordenen waardoor onze vrijheid steeds kleiner wordt. Sociale bewogenheid is veruit veel meer waard voor de onderlinge verstandhouding onder de mensen dan de meest conforme sociale wetgeving. Ik prijs dus elk engagement en juich elk initiatief toe dat vanuit wijsheid en compassie wordt opgezet, waar ook ter wereld en door welke organisatie dan ook. Zelf tracht ik steeds een intellectuele en rationele kijk te hebben op de oorzaken van de grote wereldproblematiek. Deze benadering laat me toe om beter de echte problemen te onderscheiden van de propaganda en het sentimentele maar ook om vooruitziend te zijn. Bovendien helpt deze benadering om realistische en pragmatische oplossingen te vinden die de grote problemen op onze planeet daadwerkelijk terugdringen.

 


 

Tariq Omer – Khartoem / Soedan

 

Acht u het voor mogelijk dat we ooit verlost worden van alle vormen van rassendiscriminatie?


Racisme is een ideologie die gepropageerd wordt met het doel om een specifiek cultuurconcept in stand te houden. Het aanvaarden van de term “ras” vervult een belangrijke rol bij het handhaven van bestaande overheersende structuren. Het laat toe om sociale ongelijkheden, uitsluiting en klassentegenstellingen als natuurlijk te beschouwen, eerder dan als afhankelijk van sociale factoren. Sociale ongelijkheid en onderdrukking worden daarmee politiek en cultureel gelegitimeerd. De groepen die door raciale eigenschappen worden gedefinieerd kunnen dan worden aangeduid als de veronderstelde oorzaak van economische of sociale crisissen. Zij worden in de rol van zondebok geplaatst, waardoor de aandacht wordt afgeleid van de echte oorzaken en waardoor zij het object worden van ergernissen in de samenleving. Raciale problemen zullen verdwijnen wanneer de mensheid zal inzien dat menselijke rassen gewoonweg niet bestaan en dat we allemaal deel uitmaken van eenzelfde volk.