OKTOBER 2010

 

 

Carla Balaita – Bacau / Roemenië


Kunnen we passionele relaties beleven zonder egoïstisch gedrag te vertonen?

 

Bij aanvang van een passioneel liefdesverhaal ervaren de partners de behoefte tot vereniging. Ze accentueren hun charmes, trachten de emotionele controle over de ander te winnen en willen daarmee de angst overwinnen dat ze misschien niet aanvaard worden. Maar zodra deze behoefte tot vereniging bevredigd is, verschijnt er een andere behoefte; de behoefte om zich te bevrijden en opnieuw autonoom worden. Zo kan er egoïsme in de relatie ontstaan. In dat geval moeten de partners een evenwicht trachten te creëren, waarin zowel de behoefte tot vereniging, als de behoefte tot autonomie bevredigd kunnen worden. Zo kunnen ze conflicten verhinderen en er voor zorgen dat er zich geen negatieve emoties als angst, jaloezie en woede ontwikkelen. Wanneer de wil tot een evenwicht tussen deze twee behoeften aanwezig is, leggen de partners het accent op hun intimiteit en persoonlijke inbreng, en proberen ze niet de andere te veranderen om aan hun persoonlijke verwachtingen te beantwoorden. Ze begrijpen dat niet de ander, maar de relatie zelf een bijdrage kan zijn voor het bevredigen van de behoeftes van beide partners.

 


 

Yolande Hoelscher – Huntington Beach / Californië


Ik maak me zorgen over het groeiend geweld tussen jongeren. Wat denkt u daarover en welke oplossingen stelt u voor?


Ik ben er niet zo zeker van dat het geweld tussen jongeren groeiend is. Het neemt nieuwe vormen aan, dat spijtig genoeg wel. Maar volgens mij bestond dat geweld altijd al. In veel gevallen ligt de oorzaak bij de onmacht om zichzelf in de toekomt te projecteren. Veel jongeren hebben er vandaag de dag moeite mee om in te zien dat ze de toekomst best kunnen veranderen. Het is noodzakelijk deze toekomstige volwassenen hierbij te helpen. Het is aan ons om hen er de middelen voor te geven om nieuwe waarden te creëren, zodat ze beter om kunnen gaan met de hedendaagse sociale en economische cultuur. Vanaf het moment dat een persoon, van welke leeftijd ook, bewust wordt van de mogelijkheden die ze heeft om haar toekomst te beinvloeden, verschijnen rust en vreedzaamheid in haar heden.

 


 

Dora Evagelinaki – Vólos / Griekenland


Heeft u adviezen voor diegenen die zich inzetten om mensen uit verschillende culturen dichter bij elkaar te brengen?


Interculturele relaties in het algemeen, en het engagement om de interculturele dialoog te promoten in het bijzonder, zijn activiteiten die ik altijd al interessant heb gevonden. Uit mijn ervaring zou ik zeggen dat het van groot belang is om steeds opnieuw vreedzame communicatie toe te passen. Daarmee bedoel ik de wens te hebben om te communiceren dwars door alle verschillen en rivaliteiten heen, met als doel om relaties op te bouwen waarin niet de krachtverhoudingen dominerend zijn. Vreedzame communicatie hanteren betekent; zich in een uitwisseling engageren gebaseerd op gezonde en intelligente dialogen en niet op mondelinge gevechten of confrontaties, waarin het doel is aan te tonen dat ‘ik’ gelijk heb. Vreedzame communicatie is daadwerkelijk een aanrader voor al degenen die een andere manier van communiceren overwegen om beter in staat te zijn het beste uit zichzelf en uit de andere te halen.

 


 

Snežana Grujić – Belgrado / Servië


Schrijft u voornamelijk voor uzelf of meer met het doel om te communiceren?


Ik denk dat men nooit alleen voor zichzelf schrijft. Men doet het natuurlijk voor zichzelf, maar ook voor degenen aan wie we ons richten en voor degenen die ons graag lezen. Volgens mij kan het genre fictieve filosofie niet bevredigend zijn zonder dat het de inzet heeft om de zin van bepaalde gedachten te onderzoeken. Wanneer ik mij via filofictie uit, richt ik mij tot elke individuele lezer afzonderlijk met gedachten die het doel nastreven een gemeenschap te creëren die zich baseert op een wens tot wijsheid en openheid voor wat de toekomt zou kunnen worden.

 


 

Gili Anna – Tel Aviv / Israël


Wat is uw mening over telepathie. Is het een mythe of een realiteit?


Elk van ons beschikt over een aantal natuurlijke vermogens om de energie van het universum en de materie te hanteren. Ook al zijn deze vermogens door de meeste mensen nog weinig ontwikkeld, toch bestaan ze in een latente staat. Dat geldt in verschillende domeinen, maar vooral in het domein van het denkvermogen. Het vermogen dat we hebben om rechtstreeks te communiceren, telepathie, is een van de vermogens die we latent hebben, maar dat nog ontwikkeld moet worden. Telepathische transmissie is trouwens iets dat we delen met de dieren. Ook dieren bezitten het vermogen tot telepathisch contact op een instinctief en emotioneel niveau. Wij mensen zijn in staat dat vermogen omhoog te brengen tot op het bewuste, mentale niveau, waarmee we potentieel rechtstreekse communicatie op kunnen zetten van de ene denkende naar de andere.

 


 

Antara Karvade – Madhya Pradesh / India


Ziet u de armoede in de wereld als een collectieve verantwoordelijkheid?


Of je het nou wilt of niet, we zijn allemaal betrokken bij wat er in de wereld gebeurd. Wat ook onze eigen levensstandaard is, we zien allemaal dat een groot aantal mensen een levenstandaard hebben die eigenlijk iedere proportie te boven gaat, alsof armoede helemaal niet bestaat. Het feit, echter, dat de meerderheid van de inwoners van onze planeet in armoede leeft en dat er miljoenen aan hongersnood lijden, is onze  verantwoordelijkheid. Het volstaat misschien om aandacht te hebben voor de ware oorzaken van dit onevenwicht, om je bewust te worden van de grote noodzaak om acties te ondernemen die een aanmoediging kunnen zijn om de rijkdom tussen mensen beter te verdelen. Elke individuele bewustwording kan dan weer op zichzelf een aansporing zijn voor anderen het goede voorbeeld te volgen en zo bij te dragen tot een collectief inzicht, dat in staat is de hele wereld te veranderen.

 


 

Nizar Al Merrouni – Tanger / Marokko


Welke elementen stellen ons in staat persoonlijke evolutie te herkennen? En hoe kunnen we onze eigen persoonlijke evolutie versnellen?


Laat me eerst aangeven dat wanneer ik over persoonlijke evolutie spreek, dat ik daar de evolutie van het bewustzijn van een individu mee bedoel. We herkennen deze evolutie wanneer een persoon altruïstische eigenschappen vertoont; wanneer zijn handelingen niet overwegend door egocentrische wensen worden aangestuurd en wanneer een diepe gedrevenheid wordt getoond voor het in gang zetten van processen om de toestand van de mensheid te verbeteren. Deze persoon tracht meer belang te hechten aan mensen om zich heen dan aan zichzelf. Wat betreft hetgeen onze persoonlijke evolutie kan versnellen: Ik zou aandacht en vrijgevigheid aanraden. Aandacht ontwikkelen voor wat werkelijk is en nuttige vrijwillige activiteiten verrichten zijn belangrijke pijlers in een persoonlijke evolutie.