MARZEC 2011

 

 

Bonnie Welch – Austin / Teksas (USA)

 
Jak mógłby pan zdefiniować altruizm? I czy myśli pan, że każdy może na nim skorzystać?

 
Altruizm jest głębokim pragnieniem, które tkwi w każdej istocie ludzkiej i które możemy zaobserwować na wszystkich poziomach. Czy to na poziomie naszych komórek, które poświęcają się dla innych, żeby nasz organizm mógł dalej poprawnie funkcjonować, czy na poziomie osób adoptujących pokrzywdzone dzieci, przyczyniając się tym samym do stworzenia lepszej przyszłości świata. Każdy z nas ma w sobie intuicyjną świadomość, że świat naprawdę może być pozbawiony cierpienia. Altruizm to po prostu odkrywanie i przekazywanie tej intuicyjnej świadomości. Odkrywanie ma miejsce dzięki naszej wrażliwości na prawdziwość rzeczy. Przekazywanie ma miejsce, gdy przenosimy tę rzeczywistość w sposób wspaniałomyślny. Altruizm istnieje więc w każdym z nas w sposób utajony i nabiera kształtu dzięki wspaniałomyślnym czynom. Na całym świecie możemy czerpać inspirację i motywację od osób, które działają zgodnie z zasadami altruizmu. Od osób, które wiedzą, że są członkami tej samej rodziny, tej samej społeczności i tego samego ludu. Od osób świadomych ich relacji i jedności z wielką całością, które starają się wzmocnić więź między nimi i wszystkimi innymi stworzeniami.

 Natalia Koniuszewska – Warszawa / Polska

 
Regularnie używa pan pojęcia wrażliwość. Jak mógłby je pan zdefiniować?

 
Posługuję się tym terminem, żeby określić istotę danej osoby, to znaczy wszystkie jej przyzwyczajenia i wynikające z nich tendencje. Nasza wrażliwość jest więc sumą naszych zdolności umysłowych i emocjonalnych, ale również naszych aspiracji i naszych wartości moralnych. Wszystkie te przyzwyczajenia determinują nasze szczególne preferencje i sposób, w jaki reagujemy na czynniki zewnętrzne.

 


 

Ilse van Donkelaar – Nijmegen / Holandia

 
Jaka jest różnica między pojęciami wielokultorowy, a międzykulturowy?

 
Pojęcia wielokulturowość i międzykulturowość są często błędnie używane jako zamienniki. Niemniej jednak, między tymi dwoma pojęciami jest duża różnica. O społeczeństwie wielokulturowym mówimy, gdy przedstawiciele różnych kultur, narodowości, grup etnicznych i religijnych mieszkają na tym samym obszarze bez konieczności kontaktowania się pomiędzy sobą. Zauważamy, że w społeczeństwach wielokulturowych różnice często są podstawą dyskryminacji. Mniejszości mogą być tam tolerowane, ale rzadko są doceniane lub całkowicie akceptowane. Nawet jeśli istnieje równość wobec prawa, wiadomo, że obywatele są równi i równiejsi. Koncepcja społeczeństwa międzykulturowego jest nowym etapem w ewolucji ludzkości, który ostatecznie doprowadzi do pewnego rodzaju uniwersalizmu. O interkulturowości mówimy gdy chodzi o społeczeństwo, w którym przedstawiciele różnych kultur, narodowości, grup etnicznych i religijnych mieszkają na tym samym obszarze i podtrzymują otwarte i bezstronne kontakty. W społeczeństwie interkulturowym obywatele uznają inny punkt widzenia i akceptują różnice z szacunkiem i rozwagą. Żyją razem w sposób pozwalający na rozwinięcie procesu zdrowego zainteresowania, tolerancji i samorealizacji.  Procesu, dzięki któremu do każdego członka społeczności można podejść w sposób sprawiedliwy i jednakowy.

 Linda Wolf – Bay Rolling / Waszyngton (USA)

 
Jestem pozytywnie zaskoczona pana drogą literacką oraz faktem, że zgromadziła ona tyle wolontariuszy. Czego chciałby pan dokonać?

 
Nie mam ściśle opracowanego planu dzięki czemu mam dużo swobody. Od kilku lat całkowicie poświęcam się pisaniu i uważam, że moim jedynym obowiązkiem jest bycie wrażliwym na prawdziwą inspirację. Staram się zaproponować odpowiednią alternatywę w granicach naszego zrozumienia i przeciw nadmiernemu egoizmowi, który okazuje wielu z nas. Poruszane przeze mnie tematy można podzielić na trzy główne kategorie: cnotliwy styl życia, z szacunkiem dla wszystkich ludzi i wszystkich kultur świata; odpowiedzialne zachowanie, będące odpowiedzią na destrukcyjne siły intensywnej industrializacji; harmonijne życie, dzięki któremu może zrodzić się duchowa świadomość w skali świata.